EQO hjälper företag med jämställdheten

En jämställd arbetsplats innebär bara fördelar – men hur ska man komma dit?

Få skulle påstå att de inte strävar efter jämställdhet och lika rättigheter inom sin verksamhet, men även de bästa idéer kan vara svåra att genomföra utan hjälp.

– Många vill förändra ojämställdhet men får ändå inte riktigt grepp om hur det faktiskt ser ut hos dem eller hur de skulle kunna arbeta, berättar Hanna Glans, VD och en av grundarna till EQO, ett analys- och kunskapsföretag som arbetar med att kartlägga och utveckla jämställdhetsfrågor i verksamheter.

Fördelar med en jämställd arbetsplats

Det råder generellt en stor enighet om att arbetslivet behöver förändras för att bli jämställt. En mängd företag och organisationer har under åren visat att det är möjligt att påverka utvecklingen i rätt riktning. Arbetsgivaren har ansvaret för att skapa en arbetsplats som inte diskriminerar någon, och skapa förutsättningar för lika rättigheter och möjligheter. Jämställdhetsarbetet ingår i arbetsmiljön och går inte att smita undan – om någon skulle vilja det.

Att skapa fysiska förutsättningar för att män och kvinnor ska kunna arbeta på samma villkor, förebygga sexuella trakasserier och fördomar och göra en plan för hur arbetsplatsen ska jobba mot jämställdhet är exempel på vad som bör ingå i ett genomtänkt jämställdhetsarbete. En sådan plan är ett krav för företag med fler än 25 anställda, men alla organisationer tjänar såklart på ett liknande arbete.

Mycket forskning pekar på att en jämställd arbetsplats har friskare medarbetare, bättre lönsamhet och har lättare att rekrytera. Det finns alltså mycket positivt med att arbeta med liknande frågor, inte bara att förmedla nedslående statistik.

Ett modernt jämställdhetsarbete

Lika möjligheter, rättigheter och jämställdhet på arbetsplatser är målet för de absolut flesta i vårt land, men de som behöver implementera sina ideal i sin verksamhet märker snart att det är lättare sagt än gjort. Företaget EQO Equal opportunities AB hjälper företag och organisationer att möta utmaningen och hitta möjligheterna som jämställdhetsarbete kan innebära.

EQO, som startades 2007, arbetar med tre delar av detta viktiga arbete. Att kartlägga och utvärdera situationen på en arbetsplats är en del, liksom att sedan komma in med redskap för att hantera frågorna som analysen väckt. Ibland rör det sig exempelvis om metodmaterial som spel eller checklistor, ibland om att upprätta jämställdhetsplaner. Sist men inte minst arbetar de också med att kommunicera resultatet och se till att den nyvunna kunskapen lever kvar på ett användbart sätt.

Så här har de arbetat med allt från kommuner och högskolor till stora företag som Akzo Nobel och ICA. Ett annat viktigt område är ESF-projekt. Alla satsningar som genomförs med stöd av Europeiska socialfonden ska jämställdhetsintegreras. Det innebär att projekten måste kunna arbeta strategiskt med jämställdhet. EQO handleder projektägare, utbildar i jämställdhet och ger projekten praktiska redskap.

– Vi går in med vår kunskap och de vi jobbar med är i sin tur experter på sin verksamhet, och det är i samspelet mellan oss som det händer, säger Glans.

EQO gör teori till praktik

Med akademisk bakgrund och kontor i Lund och Halmstad, driver Hanna Glans företaget tillsammans med den andra grundaren Bettina Rother och medarbetaren Mattias Hansson.

Var kommer er drivkraft ifrån?

– Vi har många år på högskola och universitet bakom oss, och där finns många teorier att hämta kunskap ur, men det är en sak att ha kunskapen och en sak att använda den. Vi vill göra kunskapen användbar och sprida den!

Att kunna ta teorier och kunskap och utforma praktiska verktyg för att bidra till hållbar förändring är en passion för EQO. Universitetsstudier i genusvetenskap, sociologi och beteendevetenskap kompletteras med erfarenhet av projektledning och jämställdhetsarbete inom myndigheter och företag. Allt sammanflätas inom företagets gedigna kompetens. En vilja att fortsätta utvecklas och lära sig präglar också verksamheten:

– Vi går på småkurser och konferenser, läser mycket och så lär vi oss hela tiden nytt av våra kunder.

Glans tror att marknaden för deras tjänster kommer fortsätta vara i fokus de kommande fem till tio åren. Ett stort fokus kommer säkerligen vara att fortsätta utveckla metoder för en hållbar, bestående jämställdhet, och att byta erfarenheter och kunskaper mellan offentlig, ideell och privat sektor:

– Det vore häftigt att mötas ännu mer över sektorgränserna!

Normvärk – ett spel som diskussionsmaterial

Har ni något nytt planerat den närmaste framtiden?

– Vi står inför att lansera ett normkritiskt diskussionsmaterial i höst, som är utformat som ett brädspel. Det finns inget motsvarande i Sverige idag, vad vi vet! Spelet heter Normvärk och syftar till att vända blicken mot strukturer som skapar ojämställdhet och diskriminering, både inom enskilda verksamheter och i samhället i stort.

Många har inte tillräckligt med stöd för att föra ett samtal kring verksamhetens utveckling i sådana frågor. Det är där Normvärk kommer in, för att stötta verksamheter att ha ett professionellt samtal kring den egna verksamhetens utveckling, med normer, värderingar och jämställdhet i fokus.

– Ofta sitter man själv på svaren i organisationen, man behöver bara lite stöd för att upptäcka hur det egentligen ser ut.

Normvärk finns i tre varianter, en generell som passar de flesta, samt en utformad för skolpersonal och en för räddningstjänst. Lanseringen börjar i oktober i år, och kommer också inkludera en utbildning för den som vill fördjupa sig i normkritik och hur man kan arbeta med spelet. Glans påpekar dock att brädspelet går att använda också utan utbildning.

Vi kan komma överens om att lika rättigheter och jämställdhet är något otroligt viktigt att sträva efter. EQO hjälper till att överbrygga det sista problemet: att komma på hur arbetet för att nå det målet kan gå till, med hjälp av allt från diskussionsfrämjande brädspel och kartläggning av arbetsplatser, till jämställdhetsplaner och kunskapsinjektioner i olika former.

Av redaktionen, kampanj24.se.

Läs mer om hur EQO kan hjälpa er

Läs mer om spelet Normvärk