Utsätt er inte för fara på grund av bristande kunskap

Brandskyddsföreningen är en ideell nationell organisation som består av 22 regionala föreningar och 1 förening som förankrar organisationen på nationell nivå. Föreningarna syftar till att brandsäkra Sverige genom information och utbildningar. De riktar sig både till företag och allmänheten.

Instruktörer från räddningstjänsten

Per Björkman är verksamhetsansvarig för Brandskyddsföreningen Skåne och har en bakgrund som brandingenjör. De har ett gediget samarbete med den kommunala räddningstjänsten och verkar tillsammans med andra instanser för att säkra brandsäkerheten i Skåne.

I dag finns kompetenskrav för att någon ska få arbeta och vara ansvarig för brandskydd i företaget. De ska förebygga bränder men också kunna hantera bränder som uppstått. Många bränder hade kunnat förebyggas genom att alltid ha uppdaterad kunskap.

Utbildningar för er säkerhet

Föreningen anordnar ett flertal olika utbildningar som syftar till att utbilda både privatpersoner och företag. Riktat till företag återfinns utbildningar inom bland annat heta arbeten, för anläggningsskötare – automatiskt brandlarm och släckanläggning, samt föreståndare för brandfarlig vara. Alla utbildningar genomförs av instruktörer från räddningstjänsten som dagligen arbetar med brandfrågor i sina yrken som brandmän, befäl eller brandmästare, därför säkerställs kompetens, kunskap och kvalité i utbildningarna.

– Mycket i dag händer på grund av en bristande kunskap, utbildning är en färskvara som behövs uppdateras och repeteras, säger Per.

Heta arbeten

Heta arbeten innefattar yrkeskategorier såsom svetsare och den som är tillståndsansvarig för heta arbeten på arbetsplatsen. Målet med utbildningen är att medvetandegöra de risker som följer med att arbeta med heta arbeten. Det handlar bland annat om att vara medveten om det ansvar du har, att få rutin på de regelverk som finns samt hur du ska agera om en brand skulle uppstå. Utbildningen pågår i en dag och blandas med teori och praktik som avslutas med ett skriftligt test. Erhållet certifikat är sedan giltigt i fem år.

Anläggningsskötare

Anläggningsskötare för automatiskt brandlarm och sprinkler pågår en heldag och innefattar både teori och praktiska moment. Utbildningen riktar sig till alla verksamheter som har en sprinkler eller ett automatiskt brandlarm i sin byggnad. Enligt försäkringsbolagets regelverk ska det finnas två utbildade anläggningsskötare i en byggnad. Utbildningen syftar till att ge kunskap inom bland annat funktion, skötsel, detektering och rutiner.

Föreståndare brandfarlig vara

Utbildning för föreståndare brandfarlig vara är den nyligen mest modifierade utbildningen som Brandskyddsföreningen Skåne erbjuder. Tidigare har det varit lag att ha ett tillstånd för att kunna hantera brandfarliga varor, såsom bensin, gasol eller etanol. Nu har det utvecklats en norm om att det ska finnas en föreståndare och en ställföreträdare.

–  Vi kompetenssäkrar normen och föreståndare inom ett företag, något som tidigare bara varit en lag. Numera finns det även möjlighet att certifiera enligt våra utbildningar, förklarar Per.

Den ideella verksamheten erbjuder genom räddningstjänsten även kostnadsfria utbildningar som syftar till att skapa och höja brandsäkerhet i hemmet. Något som är av värde för både allmänheten men även för bland annat bostadsrättsföreningar runt om i länet.

Av redaktionen, Kampanj24.se